Shopping Cart
LED SHOP

Vilkår og betingelser & Vejledning om fortrydelsesret

Generelle vilkår og betingelser Styronics.at LED forhandlere
Christoph Schöngrundner enkeltmand) (gyldig fra 01.06.2010)


1. Accept af de generelle vilkår og betingelser:

Ved at behandle dit køb accepterer du vores generelle vilkår og betingelser.

Virksomhedsoplysninger i henhold til e-handelsloven

Styronics LED specialist christoph Schöngrundner enkeltmandsvirksomhed

Ansvarlig for indholdet Christoph Schöngrundner

Roseggerstrasse 8a

A-8692 Neuberg an der Mürz

Telefon. +43 (0) 664 / 46 38 453

Oplysninger, data og klager kan [email protected]

Skat: 140/3487

UID-nummer: ATU65216857

Hovedkvarter: se adresse ovenfor

Medlem af WKO, Handelssektion

Handelstitel: Handel

Objekt for erhvervslivet: Handel med alle former for varer

ERA kontraktnummer: 51546


2.

Leverancer, tjenester og tilbud af styronics er lavet udelukkende på grundlag af disse vilkår og betingelser; Vi accepterer ikke modstridende eller afvigende vilkår og betingelser for kunden, medmindre vi har accepteret deres gyldighed skriftligt. I denne henseende anses kontraktlige resultater fra vores side ikke for at være accept af vilkår og betingelser, der afviger fra vores vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder også som rammeaftale for alle yderligere juridiske transaktioner mellem parterne.


3.Kontrakt indgåelse

Præsentationen af produkterne i onlinebutikken udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men et ikke-bindende onlinekatalog.

Ved at klikke på knappen “Send ordre” afsendes du en bindende ordre på varerne i indkøbskurven. Bekræftelsen af modtagelsen af ordren følger umiddelbart efter afsendelsen af ordren via automatiseret e-mail, denne e-mail forstås som en ordrebekræftelse.


4. Kontraktsprog

Kontraktens indhold, alle andre oplysninger, kundeservice, dataoplysninger og klageløsning tilbydes overalt på dansk.


5. Priser og betalingsbetingelser

Skulle styronics have begået en fejl eller ufuldstændighed i produktoplysninger eller priser, forbeholder vi os ret til at rette det. I et sådant tilfælde vil Styronics informere kunden om de nye oplysninger umiddelbart efter fejlen eller ændringen er blevet opdaget. Kunden kan derefter enten bekræfte ordren, bekræfte det igen eller Styronics kan trække sig ud af kontrakten.

Omkostninger til emballering og forsendelse vil blive opkrævet separat i form af en fast sats.

6. Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse.
For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (Christoph Schoengrundner, Roseggerstrasse 8a, 8692 Neuberg an der Muerz, Österreich, Tel.: +43385720166, E-Mail: [email protected]) din beslutning om at træde tilbage fra denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst.
Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage.
Du afholder de umiddelbare udgifter i forbindelse med returneringen.
Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Standardfortrydelsesformular

7. Reklager, returnering af produkter


Hvis der indgås en aftale på afstand


(§ 5a KSchG), har forbrugeren ret til at

en fortrydelsesret, uanset om det er

varerne blev derefter afhentet eller afsendt.


8.Levering-Shipping

Levering sker for de forsendelsesomkostninger, der er angivet i tilbuddet.

Varerne leveres normalt som en forsikret pakke.

Leveringer foretages til den leveringsadresse, som kunden har angivet.

Typen af forsendelse og transportmidler kan frit vælges af Styronics Christoph Schöngrundner. Levering sker til Østrig, Tyskland, Schweiz og alle EU-lande.

9. Leveringsperiode


9.1 Leveringsperiode: Inthision på lager (naturligvis på produktsiden) inden for 1-3 arbejdsdage. Hvis leveringen forsinkes én gang, kontakter vi kunden umiddelbart efter, at forsinkelsen er blevet annonceret.


9.2 Hvis den manglende overholdelse af en aftalt leveringsperiode skyldes en hindring, som vi ikke har kontrol over (f.eks. manglende levering af leverandørkomponenter, naturkatastrofer, krig, offentlige foranstaltninger, faglige aktioner, brand), forlænges leveringsperioden, så længe disse begivenheder varer. Dette gælder i overensstemmelse hermed i tilfælde af, at vi er i misligholdelse af levering på tidspunktet for forekomsten af en af disse begivenheder. I tilfælde af en varighed af en førnævnt præstationsforebyggelse på mere end 1 måned, har både vi og du ret til at fortryde kontrakten med hensyn til levering i misligholdelse.


Yderligere erstatningskrav er udelukket.

10. Sted for ydeevne

Opfyldelsesstedet er kundens bopæl.

11. Garanti

Garantiperioden begynder med leveringsdatoen og er 24 måneder i garantisans i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

Med hensyn til alle LED produkter, som ikke altid fungerer uden fejl i henhold til den aktuelle state of the art, påtager Styronics sig intet ansvar for fejlfri drift eller for skader samt følgeskader, der opstår ved brug af produktet. På samme måde er Styronics ikke ansvarlig for fejl og skader i forbindelse med kundens manglende overholdelse af reglerne om installation, hardware og software miljø, brug og betingelser for brug. Desuden skal vores LED produkter altid forbindes af en specialiseret virksomhed.

Kunden eller kunden er forpligtet til at returnere de returnerede varer til den adresse, der er angivet af Styronics i deres oprindelige emballage. Styronics vil tage sig af eventuelle skader forårsaget af forkert emballage af kunden. intet ansvar. Afvikling af uautoriseret garanti eller garantikrav er underlagt et efterfølgende gebyr på de udgifter, der afholdes af Styronics. Styronics forbeholder sig ret til at genberegne faste beløb, som Styronics opkræves. Reparationer uden for garantiperioden er underlagt et gebyr. Hvis de drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, som producenten har angivet, ikke følges, ændres på produkterne, dele udskiftes, eller der anvendes forbrugsstoffer, der ikke opfylder de oprindelige specifikationer, frafaldes alle garantikrav. Dette gælder også, hvis defekten skyldes forkert brug, opbevaring og håndtering af udstyret eller tredjepartsinterventioner, såsom åbning af enheder. Ubetydelige afvigelser i varernes farve, dimensioner og/eller kvalitets- og ydelsesegenskaber udløser ikke garantirettigheder.

Erstatningskrav som følge af manglende mulighed for opfyldelse, positiv kontraktbrud, culpa i contrahendo og fra tort er mod Styronics samt styronics ‘stedfortrædende agenter og indkøbere. medmindre der er forsætlig eller groft uagtsom handling. Alle IT-komponenter såsom hardware, software, etc. ikke altid arbejde fejlfri i henhold til den aktuelle state of the art, derfor Styronics kan ikke sikre fejlfri drift og er ikke ansvarlig for skader eller følgeskader, der opstår som følge af tekniske fejl i køberen. Desuden er Styronics ikke ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader, tabt fortjeneste, omkostninger eller omkostninger i tilfælde af tab af data, medmindre skaden er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Desuden påtager Styronics sig intet ansvar for fejlen ved overførsel af data.


11.a Garanti for sliddele og misbrug

Det skal bemærkes, at garantikrav ikke kan accepteres inden for hele garantiperioden for produkter, såsom sliddele, hvis normalt antaget levetid ligger under ovennævnte garantiperiode eller den lovbestemte garantiperiode. For batteriers anvendelses skyld falder kapaciteten ved almindelig brug efter seks (6) måneder, hvilket er grunden til, at garantikrav vedrørende batterier, navnlig med hensyn til ydeevne, generelt kun anerkendes inden for seks (6) måneder efter overdragelsen. Af samme grund kan garantikrav vedrørende LCD-skærmes billedkvalitet ikke længere genkendes efter 12 (12) måneder fra overdragelsen grds.


12. Kompensation

Alle erstatningskrav er udelukket i tilfælde af let uagtsomhed. Dette gælder ikke for personskade eller, i tilfælde af forbrugertransaktioner, for skader på varer, der er overtaget til forarbejdning. Skadelidte skal godtgøre, at der foreligger en let eller grov uagtsomhed, medmindre der er tale om en forbrugertransaktion. I tilfælde af en forbrugertransaktion er forældelsesfristen for erstatningskrav tre år fra risikooverførslen. Bestemmelserne om skader, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser eller på anden måde aftalt, gælder også, hvis erstatningskravet gøres gældende ud over eller i stedet for et garantikrav.


13. Ansvar

Vi er kun erstatningspligtige i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Skadelidte skal godtgøre, at der foreligger en let eller grov uagtsomhed, medmindre der er tale om en forbrugertransaktion. Erstatning for fejl eller følgeskader samt anden tingsskade, økonomiske tab og skader fra tredjemand er udelukket. Vi er ikke ansvarlige for de tjenester, der leveres af tredjeparter eller modtages af tredjeparter. Oplysningerne heri henviser til de officielle producentdata for de respektive produkter.

14. Lovvalg, kompetencested

Østrigsk lovgivning finder anvendelse. Anvendelsen af FN’s salgsrettighed er udtrykkeligt udelukket. Sproget i kontrakten er tysk.


15. Forligsorgan

Styronics anerkender InternetOmbudsmanden som et udenretssomt mæglingsorgan.
Internet Ombudsmand, Margaretenstr. 70/2/10, 1050 Wien under: www.ombudsmann.at

16. Advarsel: Ingen advarsel uden forudgående kontakt!

16.1 Hvis indholdet (tekst, billeder osv.) eller præsentationen af disse sider krænker tredjepartsrettigheder eller lovbestemmelser, beder vi om en tilsvarende meddelelse uden en omkostningsnote. Fjernelsen af enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fra indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder selv må ikke finde sted uden vores samtykke.

16.2 Vi garanterer, at de passager, der med rette klages over, vil blive fjernet fra os uden behov for din indgriben fra nogen juridisk rådgiver. Vi vil dog afvise de omkostninger, du har pådraget dig, uden forudgående kontakt og om nødvendigt indgive modkrav for overtrædelse af ovennævnte bestemmelser. Tak for din forståelse.

17. Fejl og trykfejl

Kunden (køber, forbruger) kan ikke gøre krav på fejl og trykfejl.


18. Indhold, Links, Ophavsret

Vi garanterer ikke up-to-dateness, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at ændre og supplere individuelle sider eller hele online-tilbuddet uden forudgående varsel, samt til at afbryde offentliggørelsen midlertidigt eller permanent. Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne om de produkter og tjenester, der præsenteres på hjemmesiden. De generelle produktbeskrivelser er ikke baseret på kvalitetsaftaler eller garantier. Dette gælder især for varernes udseende, dimensioner og vægt. Det samme gælder for specificerede præstationsdata, for så vidt som de ikke er afgørende for egnetheden til formodet eller almindelig brug. De anvendte produkt- og tjenestenavne er beskyttet af varemærkeret, varemærkelovgivningen, ophavsret og/eller konkurrencelovgivningen. I tilfælde af en utilsigtet krænkelse af ophavsretten af os, vil det tilsvarende objekt blive fjernet fra webstedet umiddelbart efter meddelelsen.


19. Opbevaring af kontrakttekst

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredata via e-mail. Det er gratis, og du kan afmelde dig https://styronics.com/AGB-Styronics-Elektronik-Fachhandel-LED til hver en tid. Du kan få vist tidligere ordrer på din debitorkonto.

20. A-kontokøb

Ved akontoindkøb skal fakturabeløbet betales på den kalenderdag, der er nævnt på fakturaen (20 eller 30 kalenderdage efter fakturadatoen) til den konto, der er angivet på fakturaen. A-kontokøb af betalingsmetoder findes ikke for alle tilbud og kræver blandt andet en vellykket kreditkontrol fra Billpay GmbH [Link auf https://www.billpay.de/at/endkunden-at] – muligvis som tjenesteudbyder af en faktor, der arbejder sammen med Billpay. Hvis kunden har tilladelse til at købe a-konto for visse tilbud efter at have kontrolleret kreditværdigheden, vil betalingen blive behandlet i samarbejde med Billpay GmbH og, hvis det er relevant, en faktor, der arbejder med Billpay, som vi overdrager vores betalingsanmodning til. I dette tilfælde kan kunden kun betale til faktoren eller til kunder fra Tyskland eller Schweiz til Billpay med gældssnedrerende virkning. Vi er fortsat ansvarlige for generelle kundeforespørgsler (f.eks. varer, leveringstid, forsendelse), returneringer, reklager, tilbagetrækningserklæringer og forsendelser eller kreditnotaer.


21. Bevarelse af ejendomsretten

Formålet med køb eller varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling af købsprisen og alle tilknyttede omkostninger og udgifter.

22. Endelig bestemmelse

Hvis en bestemmelse i vilkårene og betingelserne bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkårog betingelser.

VÄLKOMMEN TILLBAKA

du kan logga in här

Information

produktkategori

VELKOMMEN TILBAGE

Du kan logge ind her

Information

ProduktkategorieR